Volg- num- Afzender of voorsteller 672 673 674 675 676 677 Datu m mer Mevr.W.M.van Schalk-Brouwer Kerkstr.2Soest D.Brukker e.a. eig.en bew.v/h Kerkpad ZZSoest Insp.v.Bouw- en Woningtoezicht F.J.Robert,Heu- velw.47, Soest Geneesk.Insp.v/d Volksgezondheid DirG-em .werken Korte inhoud verzoekt toestemming voor het houden van een z.g.speldjesdag ten bate van het suppletiefonds van het sanatorium "Zonnegloren" alhier, eventueel op 13 September a.s. De Insp.v.Politie heeft hiertegen geen bezwaar, mits gecollecteerd wordt met gesloten bussen. verzoeken den Raad om medewerking te verleenen tot verbreeding van het Kerk pad tegenover "Middelwijk"De Dir.v, Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.5 Aug.'39 no.842, verdedigt zich ten aanzien van het dooi den Dir.v.Gem.werken, in zijn rapport van 10 Juli 1939, opgemerkte met be trekking tot zijn dienst, in verband met den bouw van garages aan de Molen, straat door v.d.Hoef en Stam. verzoekt maatregelen te nemen tot op heffing van de onaangename geur, welke veroorzaakt wordt door de vervuiling van de achter den Heuvelweg loopende sloot. De Dir.v.Gem.werken brengt ter zake advies uit bij rapport dd.30 Juni 1939, no.1431. stelt voor de bespreking over de ver loskundige armenverzorging te houden op Vrijdag 25 Augustus om 14 uur. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. De gev waarde Beslot Colleg huidig- toekomi weg, d< L.Br in] worden ken. Van hel zal poé Schoon! bijgewc den hee Adresse bedoeld den Noc dien de de geme treffen Voor ve tot die Weth.Ga king bi geneesk het bet sprekin king al mededee Gelet o 15 Augu no.1/16

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 537