V '43 verzoek an de n. BESLISSING Aldeeling en No. Aanmerkingen houden ate van iiatoriiuii el op 13 3 gen geen ordt met king te het Kerk 3 Dir.v, rapport no.842, 1 het dooi rapport iet be- rerband ie Molen tot op- lt, welke uiling opende ngt ter- .30 Juni de ver houden ur De gevraagde toestemming wordt verleend onder voor waarde, dat gecollecteerd wordt met gesloten bussenj/^2o Besloten wordt aan den Raad mede te deelen, dat het College van oordeel is, dat het Kerkpad in zijn huidigen toestand dient te blijven bestaan en in de toekomst niet zal moeten worden bestemd als verkeers weg, doch als parallelweg van den Rijksweg en den L.Brinkweg gehandhaafd moet blijven. Mitsdien zal worden voorgesteld op het adres afwijzend te beschik ken. Van het rapport wordt kennisgenomen. Weth.de Bruyn zal pogingen aanwenden opdat de vergaderingen der Schoonheidscommissie in den vervolge wederom worden bijgewoond door den Insp.v.Bouw-en Woningtoezicht, den heer J.Th.A.v.Noeselals secretaris. Adressant zal worden medegedeeld, dat de door hem bedoelde sloot door uitbaggering van de sloot langs den Noorderweg is droog komen te staan en dat mits dien de sloot achter zijn woonhuis, welke niet aan de gemeente in eigendom toebehoort, door den desbe- treffenden eigenaar zal dienen te worden gereinigd. Voor verbetering van dezen toestand zal hij zich dus tot dien eigenaar dienen te wenden. Weth.Gasille zal namens het College bedoelde bespre king bijwonen. Overeenkomstig het verzoek van den geneesk.Insp.v/d Volksgezondheid zal het bestuur van. bet betrokken ziekenfonds en Mej.Blok tot deze be spreking worden uitgenoodigdIndien deze de bespre king alsdan kunnen bijwonen zal Br.Hemmes daarvan mededeeling worden gedaan. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. 15 Augustus 1939 no.93 wordt besloten de aanvrage no. 1/1610 in te willigen. U- (J2 Os V W

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 538