Afzender of voorsteller Datum num mer 99 Gemeentesecretarie Dir.Gem.werken brengt opnieuw ter sprake het door heia College in de vergadering van 17 Janu-I ari j.1. genomen besluit inzake het de Ged.Staten te richten verzoek om irj beginsel te willen goedkeuren, dat de kosten van den bouw van een boerderij,, aan den L.Brinkweg, worden bestreden uit de voor belegging bestemde geldenj De Secretaris is van oordeel, dat het gewenscht zou zijn, dat het College o trent de navolgende punten een beslis sing nam, vóórdat verdere stappen wor den gedaan: 1 wordt door het College het aanvankel Tijk ingenomen standpunt, inzake aan leg van een verbindingsweg naar een tor kornstig station aan de spoorlijn Baarnl Amersfoort, in verband met de laatste mededeeling van de Ned.Spoorwegen dd. 13 Januari 1939, prijs gegeven; 2. gaat het College in ieder geval ove: tot den bouw van een boerderij, indien1 de vraag inzake het station, sub 1 be doeld, bevestigend zal worden beant woord _3. indien tot den bouw van een boerde- -rij den Haad een voorstel zal worden gedaan, dient alsdan een opdracht aan den Directeur van Gemeentewerken te worden gegeven tot het ontwerpen van een bouwplan; 4_. moet het beginsel besluit van 17 Ja» nuari 1939, na beantwoording van voor-, melde punten, nog gehandhaaafd blijvenl biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezerd van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 53