33- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud land-Indië" ooest Comité ter verstre icing van Kerstgave in natura aan be hoeftige boester- bergers ;ievrV/edJv .d Flier-3akkerSta tionsweg 12, Soest. Gedeputeerde Sta ten. .Voningbureau "Sol- te ej.A.C.van de Giessen, Soest. 0.Gutter e.a. te Soest. h J.v.d.liefvoort algem. V'ertegenwoor iiger "iuiva" Bagijn- ïof Amsterdam. vraagt prijsopgave te mogen ontvangen van liet perceel gronds gelegen aan den Albert Hahnweg hoek Zwaluwenweg, op het plan "het Hart" gemerkt met vraagt toestemming tot het nouden van een loterij ten bate van bovenge noemd doel. Be Inspecteur van Politie brengt gun stig advies uit bij rapport dd. 17 Augustus 193S» no.2726/4. verzoekt verwijdering van één der voo haar perceel Stationsweg 10 staande boomen. Be Birecteur van Gemeentewerken advi seert op dit verzoek afwijzend te be schikken deelen mede de administratie van het Gasbedrijf te hebben onderzocht, waar bij gebleken is, dat niet voldaan worct aan het 2e lid van artikel 1^« Voorts verzoeken zij te bevorderen da de nota's voortaan worden voorzien van de geschreven handteelcening van den technisch ambtenaar en niet van en naamstempel. vraagt, onder overlegging van een ge neeskundige verklaring, verlenging van ziekteverlof. vragen toestemming om één avond per week en op Zondagmiddag langs den openbaren weg of op plaatsen waar veel publiek aanwezig is, toespraken van evangeliseerende strekking te houden. Be Inspecteur van Politie brengt af wijzend advies uit bij rapport dd. 14 Augustus 1939> no.2674/4. verzoekt vrijstelling van vermakelijk heidsbelasting voor 2 te geven film voorstellingen in net Parochiehuis 0; Zondag 17 September a.s.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 541