WaJh> v i-jp" BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen besloten wordt dit perceel gronds, behoudens goed keuring van de Gedebuteerde Staten, in koop aan te bieden voor yer u.2> Vooraf 2,al worden gevraagd welke bestemming aan het daarop te stichten bouwwerk zal worden gegeven. P7 Jj' ue gevraagde toestemming wordt verleend. S Adressante zal, overeenkomstig het advies van den directeur van Gemeente-werken, worden medegedeeld, dat.. aan haar verzoek niet kan worden voldaan. 7 ^an Gedeputeerde Staten zal worden medegedeeld, dat Vf door den Technisch .ambtenaar van net Gasbedrijf is toegezegd, dat aan den geuiten wensch gevolg zal wor den gegeven. alvorens op dit verzoek een beslissing te nemen wordt aan den gemeentegeneesheer opgedragen terzake een rapporiw0^ uit te brengen, zulks in vervolg op zijn vorig rapport met betrekking tot den gezondheidstoestand van mej. v.dGiessen. Conform het advies van den Inspecteur van Politie wordt op het verzoek afwijzend beschikt. ■^e gevraagde vrijstelling wordt verleend. - is-óir

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 542