Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud >85 686 687 688 689 690 691 Neder land sche hei-f demaat schappij te Arnhem Intendant van iiet Particulier Paleig en Domein te Soest- Directeur van Ge- me ent e we rken Katholieke Volks partij afd.Soest. -Olenstraat Y.2.44, Dr.A.Winter, Amers foort ifV.Hederl .Labiko- fegwijzer-klj. te Delft Directeur van Ge meentewerken. verzoekt een voorschot ad ƒ.200, te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voe ren werkzaamheden verbonden aan het egaliseeren en verharden van wegber men. deelt mede zich ten aanzien van de overname door de gemeente van de Stad houderslaan vooralsnog voor h.M. de koningin te moeten houden aan de ta xatie van de hederlandsche Heidemaat schappij verzoekt aan de steuntrekkenden een uitxeering te verstrekken in verband met de geboorte van H.k.n.Prinses Irene verzoekt verlof van 18 Augustus t/m 2 September 1959* verzoekt de haar verleende vergunning tot het hebben van een verlichten wegwijzerpaal op de kruising Hirkstraat Soesterbergschestraat in te trekxen 16 April 1940 in plaats zulks in verband met met ingang van van 1 Oct.a.s., afgesloten contracten. adviseert naar aanleiding van het be roep van A.Timmerman, inges-teld tegen de beslissing van B.en ad. 9 Juni 1959, 1e afd.no.2161, waarbij gewei gerd is ontheffing te verleenen van het verbod tot afgraving van het per ceel D.no.22ö2. In overweging wordt gegeven de gevraagde ontheffing te weigeren op grond van schending van het natuurschoon. bericht naar aanleiding van net ver zoek van J.A.Lensink om ontheffing van het verbod tot afgraven van een terrein, kadastraal bekend als sec tie H.no.1102. Geadviseerd wordt de gevraagde ontheffing niet te verlee nen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 543