Het gevraagde voorschot wordt verleend aesloten worat den Intendant mede te deelen, dat net [A College, mede in verband met den financieelen toe- J\ stand der gemeente, geen termen kan vinden om den l&ja. 'Raad een voorstel te doen tot het in eigendom over nemen van de btadhouderslaan. besloten wordt aan den Raad voor te stellen het adresJ voor kennisgeving aan te nemen. besloten wordt het gevraagde verlof te verleenen. Op het verzoek wordt gunstig beschikt, onder uitdruk- 1/ kelijke voorwaarde dat deze paal op 16 April 1940 is «a verwijderd. nesloten wordt aan den Raad voor te stellen op het verzoek afwijzend te beschikken. Aan den nirecteur van Gemeentewerken wordt opgedra- gen het College mede te deelen of schending van na- tuuschoon plaats heeft en of gevaar voor verzakking is te duchten. ITO.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 544