Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 692 Je Voorzitter. 693 Vereeniging tot bestrijding der T bCafd.Ooest. 694 Inspecteur van Poli- tiei 695 directeur van Ge meentewerken. deelt mede, dat Jaexn een klacht heeft bereikt, dat G-.v.d.Weerd, beukenlaan 5 alhier, zich niet houdt aan de voor waarden, verbonden aan de hem bij be sluit van b.en add. 18 April 1939 verleende ontheffing, inzake het af graven van Zijn terrein. In verband daarmede komt het hem gewenscht voor dat aan de Politie opdracht wordt ge geven hiernaar een onderzoek in te stellen en maatregelen te treffen tot nakoming der voorwaarden. vraagt een bijdrage van: ƒ.401,85 in de xosten van verpleging van me j .C.T. v.Arkel over het tijdvak van 9 hovt/m 31 fee.1939; ƒ.201,65 in de kosten van verpleging van lie j .A.Hoekstra over het tijdvak van 23 Aug. t/m 31 fee.1939; 533>60 in de kosten van verpleging van me j Gf.E .A.Heintjes over het tijd vak van 1 Juli t/m 31 fee.1939; 327,45 in de kosten van verpleging van G.//.Visser, over het tijdvak van 1 Januari t/m 30 Guni 1939» rapporteert omtrent declaratie voor dienstreizen door het politieperso neel en stelt voor te besluiten dat in den vervolge kan worden gedeclareerd] volgens het reisbesluit 1916» biedt ter behandeling aan ^een ver zoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 545