Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 696 Voorz.Commissie voor Georg.Overleg 697 698 699 Voorzitter 700 701 702 J.Ramselaar,P.v.d, Breemerweg 4 J,v,d.Brand,Kerk- pad N.Z.42, Soest Intendant v/h Part Paleis en Domeinen te Soestdijk Commandant ZII Afd Lu.A. DirGem.werken doet ter kennisneming toekomen de antwoorden, ingekomen op het schrij ven van burgemeester en wethouders van 21 April j.1. no.711 en verzoekt den inhoud van deze brieven te be schouwen als het advies van zijn com missie inzake deze aangelegenheid (loonen gemeentewerklieden). vraagt of zijn dochtertjes Heintje e| Geesje de openbare lagere school aan de Zonnebloemstraat te Amersfoort mo+ gen blijven bezoeken. De gem.geneesheer brengt terzake gun-f stig advies uit bij schrijven van 17 Augustus 1939 vestigt de aandacht op den slechten toestand, waarin het Kerkpad verkeer De Dir.v.Gem.werken brengt hierom trent rapport uit bij schrijven dd. 17 Aug.1939, no.2888. vestigt er de aandacht op, dat den Raad een voorstel moet worden gedaan inzake voorloopige vaststelling van de bedragen, bedoeld als in art.53 ter der Lager Onderwijswet (uitgaven voor onderwijs over 1938). deelt mede zich ten aanzien van de overname door de gemeente van de Stac houderslaan vooralsnog voor H.M.de Koningin te moeten houden aan de ta xatie van de Ned.Heide Maatschappij. verzoekt, indien mogelijk, verminde ring van het recht verschuldigd voor het ledigen van een afvoerput. rapporteert dat het perceel van Wee- destraat 24 (eigenaresse de N.Y.Al- bert Heijn te Zaandam) momenteel onge nummerd is en adviseert genoemde N.V aan te schrijven bedoeld perceel te voorzien van het noodige huisnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 549