v jA v Ji door hel 17 Janu-< e het aa ek om iij dat de erderi j, treden gelden, dat het llege oe beslis- pen wor- aanvanke ke aan- r een t jn Baara laatste gen dd. eval ove: indien ub 1 be-; beant- boerde- vvorden cht aan en te en Tan an 17 Jij an voor bli jvenl verzoek an de n. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt: 1. het denkbeeld aan de spoorlijn Amersfoort-Baarn een station te vestigen ter hoogte van de aange kochte weilanden aan den L.Brinkweg, alsmede de weilanden als toegangsweg tot bedoeld station te be stemmen, prijs te geven, aangezien de laatste mede- deeling van de Ned.Spoorwegen zoo onzeker is, dat daaruit geen conclusie kan worden getrokken en ook de aanvankelijke bestemming van de terreinen daar door onzeker is geworden; 2. het bouwen van een boerderij wordt door het Col lege nog afhankelijk gesteld van een door Weth.de Bruijn in te stellen onderzoek; 2_. voorloopig wordt de heslissing hierop aangehoudeïji _4. het besluit van 17 Januari 1939 wordt ingetrok ken. Gelet op het Januari 1939 1/1549 in te advies van no.3 wordt willigen. Bouw-en Woningtoezicht dd besloten de aanvrage no. V-JU,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 54