J JU h' iJót M- \A~ BESLISSING Afdeelinc A AanmerKingen en No. i in de schrij- >uders -erzoekt ;e be- ;ijn com iheid int je ei ooi aan oort mo< ake gun' van 17 echten verkeer erom- en dd. t den gedaan ng van rt .55 Ltgaven an de de Stac ,M.de de ta- ïappij. :minde- $d voor m Wee- V.A1- !l onge ide W.V iel te Lummer. Besloten wordt den Raad voor te stellen het prae- advies dd.4- Augustus 1938, in behandeling te nemen, en te besluiten niet tot wijziging van het loonpeil van de werklieden over te gaan. Op het verzoek wordt gunstig beschikt en de gevraagde \J> toestemming mitsdien weder voor één jaar verleend. *A 71/ Adressant zal, overeenkomstig het advies van den Dir. (A <JU' v.Gem.werken, worden medegedeeld, dat het Kerkpad niet als een verkeersweg moet worden aangemerkt, doch dat het pad door het vaste personeel der gemeente in orde zal worden gebracht. Aan den Raad zal een daartoe strekkend voorstel wor- [P den aangeboden. Besloten wordt den Intendant mede te deelen, dat het IA College, mede in verband met den financieelen toestand^' der gemeente, geen termen kan vinden om den Raad een voorstel te doen tot het in eigendom over nemen van de Stadhouderslaan. Adressant zal worden medegedeeld, dat de betreffende VPaJf. verordening het college daartoe de bevoegdheid niet geeft. Aldus wordt besloten. J- ivj c\j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 550