Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Ko r i e i n n o u 703 Ged.Staten 704 705 706 A.J.RegneryVre dehof str.5Soest Eerst-Aanwezend Ingenieur te Amersfoort Weth.v.Financiën 707 Dir.Gem.werken 708 Insp.v.Politie zenden een kantschrijven met bijlage met het verzoek te willen dienen van bericht en raad inzake betaling van kosten van tewerkstelling bij het cen-| trale werkverschaffingsobject "Ruilven kaveling Eemnesser polders" uit de be-, treffende posten op de begrooting 1 939,1 vraagt toestemming om vóór zijn perceel| alcoholvrije dranken te verkoopen. De Inspecteur van Politie brengt gunstig advies uit. verzoekt nadere gegevens omtrent de kwestie grondruiling bij het Vliegkamp,! stelt voor den raad ter vaststelling aan te bieden een ontwerp-besluit tot wijziging der gemeente-begrooting voor 1939, no.21/682. zendt rapport omtrent de gegeven order: tot herstelling van het monumentje te Soesterberg. zendt opgaaf van door het politieper soneel verricht overwerk 2 en 26 Juli en van 5 t/m 12 Aug.'39.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 551