u *3 bijlage men van .ng van j het cen-l "RuilverJ lit de be- iting 1939I jn perceel open. De gunstig ent de Vliegkamp, telling luit tot ting voor ven orders entje te tieper- 26 Juli BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het in concept opgemaakte schrijven aan Ged.Staten wordt goedgekeurd en zal worden doorgezonden. Op het verzoek wordt gunstig geschikt Besloten wordt den Eerstaanwezend Ingenieur in te lichten conform de door Weth.Gasille met den Ont vanger der Registratie te dezer zake gehouden be sprekingen. Aldus wordt besloten. Van het rapport wordt kennisgenomen. Het College is van oordeel dat de Dir.v.Gem.werken de verzorging voor het monumentvólgens aanwijzingen van Weth.de Bruyn, eerder had moeten doen geschieden dan daar mede te wachten tot Maandag 7 Aug.'39. Den Dir.v. Gem.werken wordt opgedragen aan het bestuur van de Oranje Vereeniging mede te deelen, dat in de uit voering der werkzaamheden door de niet opgevolgde order van Weth.de Bruyn en dus door een samenloop van omstandigheden, stagnatie is ontstaan. Daarvoor zal hij zijn excuses aan het bestuur dier vereeni ging dienen aan te bieden. Een afschrift van het door hem aan bedoelde vereeniging gezonden schrijverji wordt door het College ingewacht. ■N2 aaL. V vö Jf, 14 r. V- V Aan de belanghebbenden zal het verricht overwerk worden uitbetaald. WaJf- ja* tqot.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 552