Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 709 Secr.Vac.Kol-huis "Mooi Gaasterland" 710 Dir .Gem. werken 711 J.Vincent 712 .Hofman,Heideweg 44, Soest 713 Min.v.Sociale Za- verzoekt toestemming voor het houdeiji van z.g.bloempjesdagen op: Zaterdag 9 September 1939 na 12 uur in het openbaar, Zondag 10 September 1939 vóór 12 uur op de pleinen voor de R.K.Ker ken in deze gemeente. zendt prijsopgaaf inzake verlich ting met schijnwerpers van het tij delijk voor het Koningin Emmamonumeijt opgestelde klokkenspel in den avond van 31 Augustus a.s. verzoekt op Zaterdag 26 Augustus a.s. een concert te mogen geven op het carillon bij het Koningin Emma- monument en daarbij dan een collec te te mogen houden, door middel van bussen, waarvan de opbrengst gestori zal worden in een fonds, hetwelk ge- s ticht zal worden voor het verkrij gen van een carillon in de gemeente toren. De Insp.v.Politie adviseert het adres weer in handen van adressant te stellen en hem in overweging te geven een nieuw verzoek in te die nen, onder overlegging van een be grooting, waaruit blijkt binnen wel ken termijn door hem het plan uit voerbaar wordt geacht en dat zeker heid bestaat dat de vereeniging van monumentenzorg niet afwijzend zal staan tegenover het verbouwen en aanbrengen van een carillon in de gemeentetoren. vraagt toestemming om een wijziging te mogen aanbrengen in zijn plan tot het bouwen van een dubbele garage op de perceelen sectie D nos.2569 en 2570, gelegen aan den Braamweg. De Dir.v.Gem.werken brengt terzake gunstig advies uit. deelt mede, er geen bezwaar tegen te hebben, dat tot wederopzegging toe een nader te bepalen aantal werf' looze arbeiders wordt tewerkgesteld bij het centrale werkverschaffings object: verbeteren van eenige per ceelen bouw- en grasland in de gem. Hoogland van den heer Brouwer aldaai

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 555