!v iu zuM- i V-Ji- lutrl/jtf BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Onder intrekking van de terzake in de vergadering van 11 Augustus j.1. genomen beslissing wordt alsnog n voor deze dagen toestemming verleend. In verband met de huidige bijzondere omstandigheden als gevolg van den internationalen toestand, wordt besloten geen gelden voor dit doel beschikbaar te stellen. Yoor een algemeene feestviering zullen mitsdien ook geen gelden beschikbaar worden gesteld, Het College kan geen vrijheid vinden op het verzoek een gunstige beschikking te nemen, aangezien het van oordeel is, dat het toestaan dezer collecte conse quenties met zich zal medebrengen voor heden en voor de toekomst. Voorts mogen ook toekomstige colleges aan een gunstige beslissing door het huidige college niet worden gebonden. Tenslotte acht het college de huidige tijdsomstan digheden niet van dien aard dat gelden voor het onderhavige moeten worden ingezameld. De gevraagde toestemming wordt verleend. In verband met de omstandigheid, dat tusschen het be treffende terrein en de gemeente Soest een minder goede communicatie bestaat en zulks voor de arbei ders die daar eventueel tewerkgesteld zouden moeten worden, een bezwaar wordt gevonden, wordt besloten op een en ander niet in te gaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 556