Volg- I num- 1 Afzender of voorsteller mer Datum 715 716 717 718 Itfotaris Romer Ver.Vrijw.Brand- weer van Soes- terberg DirGemwerken Voorzitter 719 Dir.Gem.werken Korte inhoud bericht naar aanleiding van de recti ficatie van de afronding van het per ceel H 5859, gelegen hoek Pelikaanweg. Zwaluwenweg door den landmeter, dat aan de koopers P.van Esch en J.Meer- ding thans nog een restitutie van 27,50 dient plaats te hebben, daar zij 10 M2 minder hebben gekregen. zendt gesplitste rekening in van in komsten en uitgaven over het jaar 1938, deelt mede dat door den technisch- ambtenaar 3e klasse K.C.Tillemans over. werk is verricht in verband met het samenstellen van het bestek en teeke- ning voor den bouw van den commando post ten behoeve van den luchtbescher mingsdienst en stelt voor hem hiervoor een vergoeding toe te kennen berekend naar een aantal van 13-J uur. stelt, inverband met een heden inge komen schrijven van Olyslager Sr., al hier, voor, aan den Dir.v.Gem.werken op te dragen het aansluitende gedeelte van het Eerste Heeserlaantje zoo spoe dig mogelijk te doen egaliseeren en te voorzien van trottoirbanden op de wijze zooals zulks reeds is toegepast in het eerste gedeelte van het Eerste Heeserlaantje. De betreffende werkzaam heden zullen in haar geheel dienen te worden verricht en alzoo niet bij ge deelten. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en advie zen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 557