I \tJk- V Ji' J de recti- het per- li kaanweg. er, dat J.Meer- e van en, daar egen. van xn- jaar 1938, nisch- emans over liet het en teeke- ommando- atbescher- n hiervoor "berekend en inge- Sral- ïi. werken e gedeelte zoo spoe- eren en te >p de toegepast ;t Eerste werkzaam- lienen te "bij ge lige ver- •gezeld l advie- BESLISSING Besloten wordt tot teruggave van een bedrag van 20,50 aangezien de betreffende opmetingskosten 7,= hebben bedragen. Een en ander wordt goedgekeurd. Op grond van het bepaalde in art.18, lid 4 van het ambtenarenregle ment wordt aan Tillemans een vergoe ding toegekend van 15>34. Nadat deze belissing is genomen deelt de Voorzitter aan den Dir.v.Gem.wer ken telefonisch mede, dat aan deze beslissing geen consequenties voor de toekomst door hem mogen wor den verbonden, aangezien het College zich in het algemeen niet kan vereenigen met het laten verrich ten van bijzondere werkzaamheden bij wijze van over-t werk, door ambtenaren in dienst der gemeente. Aldus wordt besloten. Afdeeling en No. Aanmerkingen Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd. f6 Aug.1939 nos.84, 110 en 114 wordt besloten de aan- jragen nos.2/538 en 1/1623 in te willigen en de aan vrage no.l/l602 te weigeren. "■y-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 558