Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 720 721 722 725 724 C.H.v.Brummelen, .kerkstraat 15, Soest Minister van ale Zaken te venhage Soci-^ 's-Gr H e der land sche Hei- de-v. aatschappij te Arnhem. a- 1e afdeeling. -Directeur van meentewerken. U-e- 725 .Directeur van Ge meentewerken, Soe st vraagt toestemming om boven den aan bouw zijner bakkerij een gedeelte te mogen optrekken. Ge -Directeur van Gemeentewerken brengt terzake afwijzend advies uit. deelt mede er geen bezwaar tegen te hebben, dat tot wederopzegging toe een nader te bepalen aantal werkloo- ze arbeiders wordt tewerkgesteld bij het centrale werkverschaffingsobject werkzaamheden op gronden van de stic. ting "Armen de loth" te Hoogland. verzoekt een voorschot ad j .500,= te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voe ren werkzaamheden verbonden aan het egaliseeren en verharden van wegber men (plan 19 p 9 biedt ter vaststelling aan het ont werp van een aan H.J Velthuijsen en A.A.van nooten, te verleenen vergun ning ingevolge de Hinderwet, tot het oprichten van een drukkerij en het daarin plaatsen van een drietal elek tromotoren van resp. 2 - h en 1 P.K in perceel kerkstraat 2ba, kadastraaf, bekend sectie H.no.2117» bericht naar aanleiding van het ver zoek van d .ü..uensink om ontheffing van het verbod tot afgraven van een terrein, kadastraal bekend als sec tie E.no.1102. Geadviseerd wordt de gevraagde ontheffing niet te verlee nen. Omtrent deze aangelegenheid wordt bij schrijven dd. 25 Aug.j.1. no.1595 doo|r den -Directeur van u-emeentewerken een nader rapport uitgebracht. stelt voor: a. aan M.Sukkel te Soest >'.514,= u:^ te betalen wegens verrichte werk zaamheden in verband met grondaf stand aan de Burg.Grothestraat door het kerkbestuur van de raro- chie van de Onbevlekte untvangeni der li.Maagd x».aria te soest; b. aan H.Butselaar en vv.P«Stalenhoef beiden te Soest, ƒ.167,= uit te w talen wegens verrichte werkzaamhe

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 561