BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen üp grond van het advies van den kirecteur van Gemeen- tewerken wordt op het verzoek afwijzend beschikt. Besloten wordt aan den minister een schriftelijke ver- klaring af te geven, dat de financieele gevolgen van deze tewerkstelling ten volle worden aanvaard. Het gevraagde voorschot ad gesteld G00,= wordt beschikbaar /y iet ontwerp wordt goedgekeurd. gevraagde ontheffing wordt verleend onder de voor- waarden opgenomen in het inmiddels ontworpen besluit. Aldus wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 562