Afzender of voorstelle num- it e 726 727 728 729 birecteur van Ge meentewerken. W'Pvan BaakGhe f Badmeester v.h. Soester liatuurbad. de Voorzitter. G.<j .P.Jansen. 7^0 Sollicitanten naar de betrekking van klerk ter Secreta rie 7J1 Jülijslagers Sr. soest door hen aan de nurg.Grothestraat vraagt goed te vinden, dat de week staten en de loonlijsten betrekking- hebbende op de reconstructie van de Mariaschooldoor hem, namens het col lege, voor accoord worden ge teekend. verzoekt zoo mogelijk den Komenden winter te werk gesteld te worden bij de gemeente Soest. legt over de antwoorden der enquete- gemeenten inzake de bescherming van schoolgaande kinderen tegen lucht aanvallen. Het advies van het hoofd Lbdterza ke is mede bijgevoegd. verzoekt hem in verband met artikel 22 van het algemeen ambtenarenregle ment te willen mededeelen dat het Col lege geen omstandigheden bekend zijn waarom zijn dienstverband bij de gemeen te Soest op een bepaalden datum zou worden beëindigd en een bevestiging van zijn opvatting, dat hij gerekend moet word en per 1 «januari 1939 i*1 vas~ ten dienst te zijn aangesteld. voor kennismaking zijn de volgende sol licitanten naar de betrekking van .tvlerk ter Secretarie opgeroepen: Th.Th.H.Bijleveld heiden; Y.van Duin, Hendrik Ido Ambacht; J.M.Onstenk, Arnhem; Tj.scheper, Holwierde en J. Tollenaar, Zaamslag. Van bedoelde sollicitanten zijn, (vermoedelijk ten gevolge van de beperkte spoorverbin ding wegens mobilisatie) opgekomen en achtereenvolgens in de vergade ring toegelaten: de heeren Th.Th.M. Bijleveld en Y.van huijn. vraagt een schriftelijke bevestiging te mogen ontvangen, dat hij of zijn rechtverkrijgende op grond van het ter zake in 1924 genomen raadsbesluit, vrijgesteld is van storting in het we genfonds, bij eventueelen bouw op zijn perceel gelegen aan het 1e HeeserlaanV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 563