^4 I .5oiè\ E S L I S S I N G Afdeeling Aanmerkingen en No. De gevraagde goedkeuring wordt verleend. lf /o Dij voorkomende gelegenheden zal dacht v/orden geschonken. aan het verzoek aan- l/- het College besluit, na kennisneming van het resul-r taat van de ingestelde enquete, te wachten op de ont-,^.^^^- werp-richtlijnen welke terzake door het rijk zullen worden gegeven. Zoo nooaig zullen de scholen worden gesloten. besloten wordt adressant mede te deelen, dat naar de j meening van het College art.21, 2e lid van het Amb- tenaren-reglement op hem van toepassing is voor den geheelen duur, waarin hij wegens buitengewone omstan-^^/^, aigheden verplichten militairen dienst verricht. nesloten wordt tot benoeming van een klerk over te y* gaan. het algemeene stemmen wordt, behoudens diens gunstig; a geneeskundig onderzoek, met ingang van 15 beptember 1959 benoemd tot klerk in vasten dienst der gemeente de heer ïh.Th.iu.Bijleveldthans werkzaam op de secre^- tarie der gemeente üverschie, en wonende te Leiden tegen een salaris van j.900,- verminderd met 95,= ongehuwden-aft rek De salarieering van deze functie, geregeld bij de sa larisregeling omvat 900,= tot ƒ.1690,= met 2 jaar- lijksche verhoogingen van j'.98,= en 6 jaarlijksche ver|- hoogingen van 99 besloten wordt op grond van het terzake in 1929 genot-A men raadsbesluit aan J.Olijslagers br.een schriftelij-j ke bevestiging te geven, dat bij eventueelen bouw op j het aan hem toebehoorend perceel kadastraal bekend als sectie C. Do. geen storting in het wegenfonds verschuldigd is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 564