Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 733 Dir.vGem.werken 734 735 736 737 738 1e Afdeeling Commandant Luchtver dediging H.M.P.Kalee en J. D.Brasem, resp.te Soest en te 's-Gra vehhage Wed.G.Sukel,Laan- str.86, Soest R.K.Armbestuur Soest legt voorwaarden over, welke naar zijn oordeel moeten worden opgenomen in de met het R.K.Kerkbestuur te Soest te treffen regeling tot aanleg van weg no.152 en gedeelten der wegen 149 en 151. Bijgevoegd zijn een ontwerp be stek, een begrooting alsmede de prijs-f opgaven der betrokken bedrijven. legt ter goedkeuring over een concep schrijven aan Gedeputeerde Staten waarin medegedeeld wordt, dat de Raac. heeft besloten niet tot intrekking van zijn besluit dd.26 Juli 1939, 4e afd.no.21/679inzake den bouw van een boerderij, over te gaan. In dit schrijven worden tevens de argument ei. aangehaald welke pleiten voor een alsnog te verleenen goedkeuring op dat raadsbesluit. vraagt te mogen vernemen of aanspraal wordt gemaakt op vergoeding voor de ingebruikname van een gedeelte van het parkeerterrein te Soesterberg en een stuk heidegrond aldaar. De Dir.v.Gem.werken brengt terzake advies uit. deelen mede, dat hinder ondervonden wordt van het bedrijf van de ÏÏ.V. Oliën en Benzine Import My aan de Bartolottilaan. De Dir.v.Gem.werken brengt advies uit bij rapport dd. 29-8-'39, no.9/9. vraagt te mogen vernemen of het af gebrande woonhuis op perceel sectie G no.3995 en 2095, gelegen aan de Laanstraat weder mag worden opgebouwd De Dir.v.Gem.werken brengt terzake advies uit. deelt mede 5,= te zullen bijdragen in de kosten van verpleging van J.H. J.Wilke over het 1e halfjaar 1939-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 569