7V; iar ziji i in dei 3t te i weg 149 en ?p be- 3 prijs- x. xoncep ben ie Raac. iing 59, 4e van x dit xmente 3 en 5 op xspraalt 3r de van 3rg en zake xnden .V. de srken ld. t af- ctie de gebouwd, aake Iragen i J.H. 339. Besloten wordt 1ehet ontwerp raadsbesluit goed te keuren en den Raad het voorstel te doen tot vaststelling van dat besluit en tevens de noodige credieten te verleenen. Iet betrekking tot de in het ontwerp besluit geformu leerde bepalingen inzake ophooging en afgravingen van de terreinen wordt besloten door een enkele bepaling de eventueele gevolgen op bescheidener wijze in de voorwaarden te regelen. 2e. aan den Directeur van Gemeentewerken op te dra gen op basis van het inmiddels goedgekeurde bestek de aanbesteding ten spoedigste uit te schrijven. Het concept schrijven wordt goedgekeurd en zal aan Gedeputeerde Staten worden doorgezonden. Besloten wordt geen aanspraak op vergoeding te maken. yy Besloten wordt adressant te berichten, dat émk hun 1 College niet aan zijn bezwaren kan tegemoet komen, aangezien het bedrijf niet in strijd met wet of ver- ./*- ordening ter plaatse is gesticht. Besloten wordt te berichten dat tegen herbouw geen bezwaar bestaat. De bijdrage zal in ontvangst genomen worden. sïx*? cfxjti X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 570