739 740 741 WedJ.B.Berkhof Belvédèreweg 12, Soest Yer.v.Vreemdelin genverkeer, te Soest Architect van Beers 742 Weth.v.Financiën 743 J.J.Brummer,Plas- weg 14, Soest 744 A.Brand,van Len- neplaan 72, Soest 745 Dir.Gem.werken vraagt toestemming om te mogen afwijker|| van de aanschrijving dd.17 Juni 1939, en v/el in dier voege, dat slechts één i verbindingsdeur op de zolderverdieping wordt aangebracht. De Dir.v.Gem.werken brengt afwijzend advies uit bij rapport dd.11 Augustus 1939, no.19/38. zendt rekening van ontvangsten en uit gaven betreffende de exploitatie van het verkeersbureau over het jaar 1938 ter goedkeuring in. bevestigt het onderhoud met Wethouder Gasille inzake het aanbrengen van board-platen tegen de plafonds in de lokalen van de Mariaschool. adviseert den gemeenteraad ter vast stelling voor te dragen diverse ontwerp^ besluiten verband houdende met kasgeld' voorzieningen voor den dienst 1940. vraagt hem een stukje grond te verhu ren voor het daarop plaatsen van een consumptietentje Alvorens omtrent dit verzoek advies uit te brengen wordt door den Dir.v. Gem.werken aan het College de vraag ge steld of het al of niet wenschelijk wordt geacht, dat dergelijke tentjes in de gemeente worden geplaatst. vraagt toestemming om een gebouwtje, groot 9x6 meter, te mogen plaatsen op het achterterrein van zijn perceel. De Dir.v.Gem.werken brengt afwijzend advies uit. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 571