Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 746 Voorzitter 747 Gem.werken van Soest neemt in welgekozen woorden afscheid van de beide heeren Wethouders nu deze vergadering de laatste is van de vier jarige periode waarin zij als Wethou ders zijn opgetreden. Spreker betrekt hierbij ook de Secretaris om allen dank te zeggen voor hun arbeid en aangename samenwerking. Over en weer worden harte, lijke woorden van dank en waardeering tot de leden van het Ooilege en den Se cretaris gericht, waarna deze laatste vergadering gesloten wordt. verzoekt machtiging een tijdelijke hulp aan te stellen aan de afdeeling Bouw en Woningtoezicht, in verband met den oproep voor den Militairen dienst van den ambtenaar Tillemans en stelt voor den heer Dorlas als zoodanig aan te Stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 573