num mer 750 Afzender of voorsteller Voorzitter Datum Korte 751 Voorzitter 752 Voorzitter 753 (r.H.Assink, Soest opent de eerste vergadering van het nieuwe ooilege en wenscht de beide wethouders H.J.Gasille en A.P.Hil- horst geluk met hun benoeming. Wij zende op de aangename wijze van wer ken van het vorige college, waarin hij bij deze ook de Secretaris be trekt, spreekt de Voorzitter de ver wachting uit, dat in de komende pe riode op dezelfde wijze de belangen der gemeente zullen worden behartigd De beide wethouders danken den Voor zitter voor zijn hartelijke woorden, waarna overgegaan wordt tot behande ling van enkele zaken. stelt voor over te gaan tot verdee ling van de werkzaamheden. stelt aan de orde de aanwijzing van den waarnemend Burgemeester. Spre ker doet het voorstel de heer H.J. Gasille als zoodanig aan te wijzen. deelt mede, dat hij over de maand Augustus nog geen salaris heeft ont> vangen; de uitkeering over deze maand zal echter in maximum 40,= bedragen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 577