Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 100 Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. verzoeken te willen bevorderen dat de raming voor 1938 van de uitgaven wegens werkloozenzorg, waarin het werkloosheids subsidie fond s uijd raagt wordt teruggebracht tot 105*000,=. 101 Afdeeling finan ciën. verzoekt te mogen vernemen of de op de aangehechte nota voorkomende kos ten ad ƒ.7,78, betreffende de aan schaffing van 12 paar deurkrukken met toebenooren ten oenoeve van de woning bij de o.l.school in de ker- kebuurt, voor rekening der gemeente kunnen worden genomen. 102 Gedeputeerde Sta ten van Utrecht. doen een brief van den minister van Sociale Zaken toekomen houdende goed keuring van het werkobject voor jeug dige v/erkloozen voor ixet dienstjaar 1939 103 Nederlandsche Hei demaatschappij, te Arnhem verzoekt een voorschot ad ƒ.1600, te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voe ren werkzaamheden verbonden aan het egaliseeren en verharden van wegber men (plan 1938)* 104 Voorzitter deelt mede dat voorzien zal moeten werden in een 2-tal vacatures van lid van den Raad van Commissarissen der N.V. Centrale Slachtplaats voor de gemeente Soest, welke vacatures zijn ontstaan tengevolge van het over lijden van den heer A.Endendijk en het bedanken door den heer H.van kloos ter. Volgens het bepaalde in art.4 der tusschen de gemeente en de N.V. Centrale Slachtplaats gesloten over eenkomst zal de benoeming van de Comu missarissen moeten geschieden door genoemde N.V. uit voordrachten van drie personen, opgemaakt door den gemeenteraad 105 Directeur Gemeen tewerken bericht in verband net de aanvrage van li?. Groenesteijn om prijsopgave van een bouwterrein aan de P.de hoogh- laan, dat G.Santman bereid is een strook gronds grenzende aan zijn in dertijd gekochten grond bij te koopen» Blijkens de overgelegde teekening zou de stroom een oppervlakte hebben van 100 M2

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 57