Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 754 I Colijn,wnd .hoofd openb.Uloschool 755 H,J.Velthuysen en A.A.v.Kooten,Kerk str.28a, Soest 756 DirGem.werken 757 Dir vGem.werken 758 Ged.Staten van Utrecht 759 Dir.Gem.werken 760 Drukkerij"De Hori zon vraagt toestemming om het aanbod te aanvaarden van eenige collega's van Uloscholen in deze gemeente om zoo noodig aan de openbare Uloschool les te geven. vragen toestemming tot het oprichten van een drukkerij en het daarin plaatsen van een drietal electromoto ren van resp.2-1-g- en 1 P.K. in per ceel Kerkstraat 28a, kad.bek.sectie H no.2117. Door den Commandant der Vrijw.Brand weer van Soest en den Dir.v.Gem. werken wordt gunstig advies uitge bracht zendt proces-verbaal van de gehou den aanbesteding voor het naken van een commandopost van den Commandant van den Luchtbeschermingsdienst legt over de door hem ingewonnen in lichtingen omtrent de N.V.Betonindu-| strie V.O.B.I. te Vinkeveen en vraagt machtiging om aan deze N.V. het bou wen van den schuilkelder op te dra gen. deelen mededat in beginsel geen bezwaar is tegen het raadsbesluit van 27 Februari 1939» 4e afd.nr.21/ 650, tot wijziging van de gemeente- begrooting 1939 in verband met aan schaffing van een nieuwe politie auto deelt mede, dat de werken, voort vloeiende uit de overeenkomst der gemeente met de N.V"Heidebloesem" dd.21 Maart 1938 als voltooid kun nen worden beschouwd. Enkele niet noemenswaardige gedeelten van de bermen moeten nog worden geëgaliseerd hetgeen zal geschieden naar gelang daartoe beschikbare krachten aanwe zig zullen zijn. deelt mede dat op 15 Sept.a.s. een drukkerij zal worden geopend en be veelt zich aan voor de levering van drukwerk. tl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 581