*7/3». BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Met waardeering voor het aanbod besluit liet college ^qJjl gaarne de gevraagde toestemming te verleenen. 1a' bfl/V De vergunning wordt verleend conform het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. Kenni sgenomen V1 euU V $o\j. De machtiging het werk op te dragen aan de N.V..Beton- PqJL industrie V.O.B.I. te Yinkeveen wordt aan den Direc- V teur verleend. 30 1 Bijzonder zal den Directeur worden aangezegd regelma-i- tig streng toezicht op de uitvoering van het werk te doen uitoefenen onverminderd de controle door hem zelf te houden. Van de mededeeling wordt met belangstelling kennisge- y? nomen. De Burgemeester wordt door de vergadering ge- maclitigd de aankoop van een nieuwe auto binnen het raam van het crediet te regelen. Van de mededeeling wordt kennis genomen. Besloten A wordt den Directeur op te dragen de werkzaamheden on-j» middellijk in haar geheel af te werken en niet te bflöL wachten tot daartoe beschikbare krachten aanwezig zijn. Een rapport wordt ingewacht zoodra het werk volledig gereed is. Besloten wordt de nieuwe drukkerij ingaande 1 Januari a.s. in aanmerking te brengen voor de levering van drukwerk. De verdeeling van de levertijden wordt aan den Secretaris overgelaten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 582