Afzender of voorsteller Datu num mer 761 762 763 764 765 766 767 Woningbureau P.Maiji Dir.Gem.werken Gebrs.J.O.en P. Swager, te Soest G.BresIer,Stadh. laan 66, Soest Het wnd.hoofd der afd .Yollcshuis ves ting Voorzitter Voorzitter 768 Voorzitter Korte inhoud biedt een bedrag van 2,50 per M2 vooi perceel 19 van het perceleeringsplan t Hart deelt mede, dat de gehouden aanbeste ding voor het bouwen eener boerderij als vervallen moet worden beschouwd en dat het niet raadzaam is thans opnieuw met den laagsten inschrijver te onder handelen, zulks in verband met moei lijkheden bij de uitvoering. berichten omtrent de aan de gemeente verkochte perceelen gronds aan de Mo lenstraat O.Z. Beslote voor ve worden De besl worden, worden Kennis g verzoekt verwijdering van een boom, staande vóór den ingang van zijn huis. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.1 Sept. j.1. no.1450. verzoektin verband met de huurachter stand bij de R.K.Bouwvereeniging "St. Joseph"het treffen van maatregelen te bevorderen om aanzuivering en een gere gelde huurbetaling te verkrijgen. stelt aan de orde de nog steeds loopen- de tariefsverlaging der waterleiding en vraagt de vergadering wat nu moet geschieden. stelt voor hem te machtigen omtrent de indeeling van de gemeente Soest in een hoogere klasse der steunregeling met den Minister van Sociale Zaken te be spreken. stelt voor het verslag van de gehouden besprekingen met den Dir.v.Gem.werken op 8 Augustus 1939 vast te stellen en te teekenen. Beslote Int enda: zien de meente De verg vereeni de fina: I'.-.Horns' Op voor verloop leiding den Raa lichten gunstig gedaan. De mach Wordt b aan den den aan berg, z. voldaan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 583