V Jj r M2 vooi gsplan Besloten wordt te antwoorden dat het perceel nog niet voor verkoop vrij is en mitsdien niet op het bod kan worden ingegaan. ibeste- ?deri j louwd en opni euw 3 onder- moei- neente de Mo- Doom, jn huis. ?omtrent Sept rrachter- ng "St. egelen te 3 en gere- 3n. 3 loopen- eiding x moet trent de t in een ig met te be- gehouden .werken Llen en De beslissing van de Ged.Staten dient afgewacht te ayjj. worden. Daarna kan nog met den aannemer desgewenscht worden onderhandeld. V 2>ol Kennisgenomen. Geen bezwaren. Besloten wordt adressant te verwijzen naar den heer Intendant van het Paleis en Domein Soestdijk, aange zien de beplanting niet het eigendom is van de ge meente Ia. 3o ïj 1/*- asili - V De vergadering besluit alle huurvraagstukken, de bouw- Vfa/t/. vereeniging "St.Joseph" betreffende, te behandelen in de finantieele Commissie waaraan toegevoegd de heer M.Hornsveldraadslid. Op voorstel van Wethouder Gasille wordt besloten het verloop van de onderhandelingen met de Dir.der Water leiding in een der eerstvolgende vergaderingen van den Raad ter sprake te brengen teneinde den Raad in te lichten omtrent hetgeen door het College hoewel zonder, gunstig resultaat in het belang van tariefverlaging is; gedaan. De machtiging wordt verleend, 'Ordt besloten het verslag goed te keuren. Omtrent de aan den Directeur gegeven opdracht excuses aan te bie den aan het Bestuur der Oranje Vereeniging te Soester- derg, zal den Directeur gevraagd worden of daaraan is voldaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 584