7^* Volg num mer 769 770 771 772 Afzender of voorsteller Weth.Gasille Datum A**- v'c" Gemeentesecretaris Dir.Gem.werken Dr.A.Winter Korte inhoud deelt de vergadering mede, dat het Hoofd van den Luchtbeschermingsdienst hem heeft medegedeeld dat hij in de gelegenheid is 15000 a 20000 zandzakken aan te koopen tegen den prijs van 11 cent per zak. Tevens is hem gevraagd of het gemeentehuis en het gebouw van J openbare werken tegen scherfinval be schermd moet worden. De secretaris deelt mede, dat hij met den Dir.v.Gem.werken deze aangelegen heid ook heeft besproken en dat zij samen tot de conclusie zijn gekomen dat de gebouwen niet beschermd kunnen wor den. Wel zullen maatregelen genomen moeten worden voor veilige opberging van de archieven van alle diensten. Daarvoor zal wellicht een aantal zand zakken noodig zijn, terwijl voor zand- voorraden op de zolders zal gezorgd moeten worden. deelt in een rapport mede, dat tenge volge van verschillende omstandigheden tijdelijke voorziening getroffen moet worden in de aanvulling van personeel ter secretarie. De kosten daaraan verbonden kunnen uit de salarispost begrooting 1939 bestre den worden. De secretaris zegt reeds getracht te hebben uit de sollicitan ten naar de betrekking van klerk een keuze te doen, doch stuit steeds op bezwaren aangezien geen vaste aanstel ling in het vooruitzicht gesteld kan worden. Er zal, zegt spreker, een op lossing moeten komen, aangezien hij niet voor den goeden gang van zaken kan instaan. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen brengt advies uit inzake zijn vervangt J gedurende zijn militairen dienst. In vert 1e. Het tig 2e. de chi ove 3e. De hoe bel ver De verg rapport trachte Den Sec tanten len aar een bes Gelet c 11 Sept aanvrag 1/1617 Beslote 1 edar het aml salaris de verg ging e-v len wor

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 585