Mi 1 f-5 In verband met de besprekingen wordt besloten: 1e. Het hoofd van den Luchtbeschermingsdienst te mach tigen 5000 zandzakken aan te schaffen. 2e. de Hoofden van diensten aan te schrijven de ar chieven veilig op te bergen en hiertoe spoedig over te gaan. 3e. De Dir.v.Gem.werken op te dragen bij de door de hoofden van diensten te nemén voorzorgsmaatregelen behulpzaam te zijn en de noodige werkkrachten te verschaffen. I/ De vergadering kan zich volkomen vereenigen met het rapport van den secretaris en geeft machtiging te trachten in deze een gewenschte oplossing te vinden. Den Secretaris wordt opgedragen nog eenige sollici tanten de vraag te stellen tijdelijke dienst te wil len aanvaarden. In de volgende vergadering kan alsdan een beslissing worden genomen. Gelet op het advies van Bouw-en Woningtoezicht dd. 11 September 1939 nos.117 en 106 wordt besloten de aanvrage no.1/1626 in te willigen en de aanvrage no 1/1617 te weigeren. Besloten wordt: 1 sdaiheer Winter te berichten dat hij op grond van Set" ambtenarenreglement vanaf 28 Augustus j.1. geen salaris geniet als hoofd van den Keuringsdienst, en de vergoedingen voor het snelvervoermiddel en vervan ging eveneens te te rekenen tot 28 Augustus j.1. zul len worden uitbetaald. 'Krv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 586