BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen toestand et van kzaamhe- oorzienin Tille- dsover- plaatsei ijk op- et bouw- ndGoed it eDe op ar- 2e. den heer Winter mede te deelen, dat het College net het wnd.Hoofd van den Keuringsdienstde heer Soetens te Baarn, een financieele regeling met be trekking tot die waarneming, zal treffen. esloten wordt Dr.Rupert te verzoeken het College in meer positieven vorm in te lichten of algeheel nerstel van Mej.vd.Giesseh is te verwachten en zoo ja, hoelang het nog zal duren vóór zij den dienst vol Ledig zal kunnen hervatten. 3esloten wordt den Dir.v.Gem.werken op te dragen spoedig een oproep in de daarvoor in aanmerking ko- lende bladen te plaatsen. De oproep dient vóór de plaatsing door of vanwege het College te zijn goed gekeurd -%/u. y.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 588