Volg num mer 775 776 777 778 779 Afzender of voorsteller Yeth.v. Financien Datum Woningbureau P. Man DirG-em .werken Chr .C.Schuits Voorz.v/d Kuziek- ver"Pr.Beatrix" Com.v.Ontw.en Onts v.gemob.v/h J>e Bat R.I.p/a Lt.G-orter, Birkstr12 p. deelt mede, dat de Secretaris van de afd.Soest-Baarn en Eemnes van den Alg.Ned.Bond van Gepensioneerden te Soest, hem heeft medegedeeld, dat het den Bond onmogelijk is een bedra van 25»= te betalen voor het put ten van gegevens uit het bevolkings register dezer gemeente. Hoewel bij schrijven van B.en W. dd.5 Aug.j.1. werd medegedeeld dat een bedrag van 25,= verschuldigd is, wordt ver zocht dit bedrag te willen herzien. deelt de voorwaarden mede, waaronder perceel Steenhoffstr12adoor de gemeente kan worden gehuurd. adviseert de inwoners dezer gemeente te waarschuwen tegen het maken van schuilkelders, zonder de daartoe ver eischte vergunning van Burgemeester en Wethouders te hebben ontvangen. verzoekt een inzameling te mogen hou den voor de inrichting van een te stichten Algemeen Militair Tehuis door middel van het geven van muziek uitvoeringen. De Insp.v.Politie adviseert hiertoe vergunning te verleenen in de week van 11-16 Sept.1959. verzoekt toestemming tot het houden van een collecte, waarvan de opbreng^ zal benut worden voor de ontspanning en ontwikkeling van de bij dit batal jon behoorende militairen. Verzocht wordt deze collecte met in gang van 8 Sept.1939 te mogen houden terwijl aanbeveling van deze collec te door B.en W. bij de ingezetenen op prijs wordt gesteld. De Insp.v.Politie heeft tegen het houden van deze collecte geen bezwaa?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 591