van de den den te dat n bedra' t put- lkings- el bij g. j.1. ag van ver- rzien. ar onder r de emeente n van toe ver eester ngen. gen hou n te huis muziek iertoe week houden opbreng^ panning t bat al} ■net in houden collec- t enen het be zwaai1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt te volstaan met de voldoening van een 7j) bedrag van 10, "vT* Besloten wordt den inhoud van dit schrijven te be vestigen. Aldus wordt besloten. Aan den Inspecteur van Bouw- eh aJt Woningtoezicht wordt machtiging verleend om den bouw reeds te doen aanvangen vóór dat de vereischte ver gunning van B.en W. is verleend, indien naar zijn oordeel daartegen geen technische bezwaren bestaan. Het College geeft terzake de voorkeur aan een andere regeling. Op voorstel van den Voorzitter wordt be- sloten aan de Ver."Soest Vooruit", "Soest Zuid", de Muziekver."Prinses Beatrix", de Soest Harmonie "Patientia Vincit Omnia"alsmede aan de verschillend de buurtvereenigingen een schrijven te zenden waarin de uitnoodiging wordt gedaan een tweetal afgevaardig den aan te wijzen voor de samenstelling van een alge-j- meen mobilisatie comité, welk comité in samenwerking met de betrokken militaire commissie zal streven naar gepaste ontspanning voor de gemobiliseerde militairen in deze gemeente. Als voren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 592