Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 780 781 782 783 Gem.secretaris J.Lenssen, v.Wee- destr.36a,Soest R.K.Bouwver"St Joseph",te Soest Houtvester v/h Staatsboschbeheer Utrecht deelt mede, dat de heer 0.D.A.Soetens, dierenarts te Baarn, hem mondeling heeft medegedeeld genoegen te nemen met de vergoeding van 4,= per dag voor de waarneming van het Hoofd van den Keuringsdienst. De waarneming houdt op, op den dag dat de heer Winter wederom^ de dienst hervat, of zooveel eerder als door B.en W. daartoe wordt besloten, en wordt geacht te zijn ingegaan op 28 Augustus 1939. vraagt alsnog toestemming te verleenen voor het aanbrengen van een reclamebori tegen den voorgevel van zijn perceel. De Dir.v.Gem.werken en de Insp.v.Poli tie brengen hieromtrent een gunstig ad vies uit. meldt den uitslag van de gehouden aan besteding voor het afschilderen van het complex Soest II. deelt mede, dat in de kweekerij der gemeente op het Ezelsveld verschillend® hoeveelheden gewassen overcompleet zit! en dat een en ander kan worden overge nomen door de gemeente Rotterdam en het Staatsboschbeheer De Dir.v.Gem.werken adviseert hierop t e gaan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 593