t BESLISSING Afdeeling Aan,merkif>gen en No. Soetens li lig nemen met g voor n den houdt op„ wederom er der a] loten, an op 281 erleenen I clameboril erceel. .v.Poli-l nstig adJ td en ae.n- m van hetl Besloten wordt de heer Soetens tot wederopzeggens toe 'te belasten met de waarneming, tegen een belooning vanj 4,= per dag, ingaande 28 Augustus 1939. Deze waar- eming zal evenwel niet langer plaats hebben dan tot iet tijdstip dat Dr.Winter weder zijn werkzaamheden al kunnen hervatten. De gevraagde toestemming wordt alsnog verleend. Aangezien het College gebleken is, dat het bestuur van le Woningbouwver.de uitvoering der betreffende werk- lamheden reeds heeft opgedragen aan A.Gros en F. hsscher wordt besloten aan het bestuur een schrijven te zenden waarin tot uitdrukking komt de bevreemding ran het College dat, hoewel deze woningbouwvereeni- i'ing met een zeer groote bijdrage ten laste der gemeen te werkzaam is, men zich niet heeft beijverd de werk zaamheden verbonden aan het schilderen der woningen op le meest voordeelige wijze te doen geschieden. In het [onderhavige geval is n.1.gebleken dat, hoe gering het prijsverschil ook moge zijn, de opdracht niet aan den laagsten inschrijver is verstrekt. In plaats van een [openbare aanbesteding, is gebruik gemaakt van een on- lerhandsche aanbesteding, een omstandigheid welke wei- Licht het werk duurder heeft gemaaktHet bestuur zal logmaals worden opgedragen alles in het werk te stel len om alle kosten zoo laag mogelijk te houden, teneinj- ie de nadeelige exploitatie-uitkomsten, welke ten las- ;e der gemeente komen, zooveel mogelijk te beperken. HU lS\ ij der ii-Qt verkoop van de overcomplete gewassen aan de ge- 3chi.llend*-eente Rotterdam en het Staatsboschbeheer wordt be- pleet zijm "loten, overge- iam en hierop f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 594