Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 784 785 786 Voorzitter Weth.v.Financiën K.Tillemans,p/a J. den Hertog,boerde rij :"olenpol te Opheusden. adviseert den Raad voor te stellen de Commissie werkverschaffing op te hef fen, aangezien deze commissie geen taa meer heeft te vervullen. Voorts wordt besloten den Raad een aanbeveling aan te bieden inzake samenstelling van de onderscheidene commissie'n uit den Raad. stelt voor aan den adj.commies Goedkoo; werkzaam ten kantore van den gem.ont vanger, met ingang van 1 October 1939 een extra periodieke salarisverhooging van 85,= toe te kennen, in verband met de omstandi gheiddat door de aan-, wijzing van den Gemeente-ontvanger__tot waarnemend chef van de afd.financiën ter secretarie, gedurende den tijd dat in de vacature van chef van die afdee- ling niet zal zijn voorzien, de heer Goedkoop weder als waarnemend gemeente ontvanger zal optreden. Spreker acht voorts deze toekenning gemotiveerd op grond van de lofwaardige wijze waarop haer Goedkoop zijn werkzaamheden ver richt en voor de verantwoordelijkheid welke aan de vervulling van zijn ambt is verbonden. vraagt inlichtingen omtrent het stand punt van het college van Burgemeester en Wethouders terzake zijner vaste aan stelling als technisch ambtenaar Ille klasse bij de afd.Bouw- en Woningtoe zicht 787 Dir .Gem.v/erken biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 595