"i BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ïllen de te hef- geen taai ;s wordt Ling aan 5 van de den Raad, 3 Goedkooj jem.ont- )er 1939 jrhooging rerband de aan- mger^tot ïanciën tijd dat Le afdee- le heer gemeente, jr acht reerd op 3 waarop 4 Len ver- Li jkheid Ljn ambt et stand emeester raste aan- aar Ille lingtoe- verzoek ran de en. lldus wordt besloten. Dot voorzitter van de Fin.en Belasting commissie yordt aangewezen de heer H.J.Gasille. ran de Oommissie Openbare Werken de heer A.P.Hilhorst •ran de Commissie Grondbedrijf en Uitbr.plan de heer l. J.Gasille ran de Commissie Gasbedrijf de heer A.P.Hilhorst. ot toekenning van een extra periodieke salarisver hoging van 83,= met ingang van 1 October 1939 aan den heer Goedkoop v/ordt besloten. Hiervan zal mede- deeling worden gedaan aan den Raad. n verband met het feit, dat de heer Tillemans na de goedkeuring van de begrooting 1939 ingaande 1 Januari 939 in aanmerking zal komen voor een vaste aanstel ing, wordt als tusschenregeling overgegaan tot diens lijdelijke aanstelling ingaande 1 Januari j.1. et algemeene stemmen wordt K.C.Tillemans aangesteld als tijdelijk technisch ambtenaar Ille klasse bij Gen.werken tegen een wedde van 1900,= ingaande 1 Januari 1939. Dit besluit aan belanghebbende mede te deelen, met de opdracht dat zijn echtgenoote kostwinnersvergoe ding aanvraagt, teneinde de inkomsten daaruit in min dering te brengen van zijn echtgenoote. Gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht dd 12 September 1939 no.120 wordt besloten de aanvrage no.1/1629 in ie willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 596