Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer Voorzitter Afd.financiën Tuinbouw er .Soest Beckeringhstr.21 H.W.F.de Vries, Kon.laan 24a,Soest Teth.Gasille Voorzitter deelt mede, dat hem klachten hebben bereikt, dat het gemeenschapgebruik van het gymnastieklokaal der Maria- school met de o.l.school Beetzlaan moeilijkheden oplevert, aangezien niet altijd de sleutel van het lokaal gemakkelijk gevonden kan worden, waardoor belemmeringen ontstaan. stelt de vraag hoe gehandeld moet worden met de vergoeding voor het schoonhouden der openbare lagere scholen welke door de militaire au toriteiten zijn opgevorderd. verzoekt een subsidie van 15,= te' willen verleenen, voor zaalhuur. vraagt vergunning tot het plaatsen van een rijwielrek voor zijn winkel pand. De Dir.v.Gem.werken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven dd.9 September 1939 nr.1451. stelt voor aan den heer J.J.v.d.Lin den,Keizersgracht 462 Amsterdam(C) in verband met diens plannen tot ver kaveling van de buitenplaats "ColensJ in aansluiting aan het schrijven van het College dd.29 Juli 1939 1e afd. no.2447 de vgaag te stellen, of in verband met/-algemeen heerschende^ toestandvwaJ. op- de .tot standkoming van de uilfeoruStlijjf over de buiten plaats Colenso gerekend kan worden en zoo ja welke waarborgen hij het College kan geven, dat de veel omvat tende werkzaamheden verbonden aan onderzoekingen van de plannen niet noodeloos zullen geschieden. stelt voor, wegens het in militairen dienst zijn van den heer J.v.d.Wal, hoofd der openb.U.L.0.schoolaan die school tot tijdelijk onderwijzer te benoemen: Bouwe Sijbren Fokkens te Soest De Insp.v/h Lager Onderwijs te A'foor heeft tegen deze tijdelijke aanstel ling geen bezwaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 599