Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 106 107 108 109 r 110 Voorzitter P.U.E.M. Wnd.Inspecteur Mi litaire luchtvaart tevens Commandant Luchtvaart-Brigade Directeur Gemeen-j tewerken. hoofd Luchtbeschet- mingsdienst 111 Directeur van Ge meentewerken. Korte inhoud deelt mede dat door den Baad voorzien zal moeten worden in de vacatures van lid der Commissie Grondbedrijf en Uit breidingsplan, der kinancieele Commis sie en der Commissie Strafverordenin gen, ontstaan door de ontslagname van wijlen het raadslid A.Endendijk. deelt mede dat in verband met den om bouw van het laagspanningsnet de over spanningslantaarn op den hoek Prins Bernhardlaan-Spoorstraat is gewijzigd in een paallantaarn. zendt antwoord op het verzoek van B. en W. om inlichtingen te verstrekken aangaande het bij den Baad ingekomen adres van inwoners der gemeente, ver zoekende stappen bij de autoriteiten te willen doen, waardoor het vliegen boven de huizen van Soest tot een mi nimum wordt beperkt. Eendt in een gewijzigde begrooting van kosten betrekking hebbende op den aan- jLeg van een voetpad en een grindweg in verband met de ruiling van grond aan de boesterbergschestraat met de familie Êoon. Wat betreft het gemeente-ter- reintje, sectie D.no.2559 wordt opge merkt, dat dit als bouwterrein kan worden beschouwd. Bebouwing is moge lijk indien ontheffing van het bepaal de omtrent de achtererfafscheiding in de Bouwverordening kan worden verleend. rapporteert omtrent het schrijven van den Directeur van Gemeentewerken dd. 19 December 19}Ö> adviseert aan J.W.LakerveldBanning- straat 98, te Soesterberg, een aan schrijving te zenden om zorg te dragen, bat het bij zijn perceel behoorende erf wordt gereinigd van groentenafval e.d. dat een zinkput van tenminste 1g inhoud wordt gemaakt voor loozing van het afvalwater en dat het groentenaf- val in den vervolge wordt gedeponeerd in een goed afgesloten bak van ten minste 1 MjJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 59