BESLISSING Aïdeeling en No. Besloten wordt aan liet Hoofd der o.l.school het be- aJj zwaar ter kennis te brengen en te verzoeken het Col-: lege omtrent het geval in te lichten. Besloten wordt de arbeidsovereenkomsten met inachtnel f&ff ming van de daarin opgenomen termijn van opzegging t^ y beëindigen zoolang de scholen door de militairen zijn gevorderd voor inkwartiering. Het adres zal den Raad worden aangeboden met voorstel het in handen te stellen van het college om prae- advies Het verzoek tot plaatsing van een fietsenrek wordt afgewezen. Tegen het maken van gleuftegels in het trottoir bestaat geen bezwaar, mits de voorwaarden door den Dir.Gem.verken geadviseerd in acht genomen worden. Conform het voorstel wordt besloten. Met algemeene stemmen wordt met ingang van 11 Septemf [2 ber j.1. tot tijdelijk onderwijzer aan de openbare U.L.(p. school benoemd: Bouwe Sijbren Rokkenswonende te Soest

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 600