Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 794 795 796 J.M.Onstenk te Arnhem en J.Rinsma te Rauwerderhem Voorzitter Weth.Openb.Werken in verhand met het voornemen van het College tot benoeming van een tweetal klerken ter secretarie in tijdelijken dienst der gemeente worden ter kennis making in de vergadering toegelaten de heeren: 1 .J.IJ .Onstenk,tijdelijk schrijver aan het Gemeentelijk Girokantoor te Arnhem. 2.Jan Rinsma, tijdelijk ambtenaar ter secretarie van Rauwerderhem. ha een kort onderhoud met den sollici tant Ohstenk stelt de Voorzitter de vraag of hij een jtijdelijke aanstelling zou aannemen. De heer Onstenk die zoo als hij zegt te Arnhem kans heeft op vaste aanstelling zou ook deze toezeg ging van het College willen hebben. De Voorzitter zegt, dat deze toezegging niet kan gegeven worden, doch dat hei; College wel bereid is aan de tijdelijke aanstelling de clausule te verbinden, dat in geval van beëindiging van de mobilisatie, waardoor de vaste ambte naren wederom hunne vaste posities zul len innemen, een redelijke termijn in acht zal worden genomen alvorens het tijdelijk dienstverband zal worden be ëindigd, waardoor de gelegenheid zal bestaan een gemeentelijke betrekking te verwerven. De heer Onstenk is bereid onder deze voorwaarde een tijdelijke aanstelling te willen overwegen. De heer J.Rinsma daarna in de vergade' ring aanwezig spreekt over geen voor behoud stelt aan de orde de benoeming van een hoofdcommies chef van de Afd.Financiën ter secretarie. Door den heer Weth.Gasille wordt ver slag gedaan van het resultaat van de I bezoeken gebracht aan de secretarieën Haarlem en Utrecht in verband met de sollicitanten resp. Cornet en J. Dobben, waarna tot stemming wordt over gegaan. stelt voor den Dir.v.Gem.werken te aac tigen de steenen noodig voor algeheels vernieuwing van den Kampweg welke reef ten laste van de magazijnpost zijn aange; kocht te laten aanvoeren, en tijdelijk f te doen slaan op den breeden berm van den Kampweg. 2e uits Hoofd dat dri Dooben van Uti "-ng ir en wel verhoor l'fordt l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 601