ran het tweetal jlijken kennis-1 5laten aan het hrnhem. 3.r ter sollici- ber de belling die zoo- eeft op e toezeg- ehben. De zegging dat het tijdelijke rbinden, van de e ambte- ities zul- mijn in ens het den be- eid zal ekking er deze elling te| vergade-l sen voor- ITadat de sollicitanten de vergadering hebben verlaten wordt als volgt besloten: a.twee klerken ter secretarie in tijdelijken dienst aan te stellen ingaande op een nader door het College te bepalen datum. b.den Raad van dit besluit in kennis te stellen onder mededeeling dat de tijdelijke aanstelling geen bij zondere finantieele consequenties met zich brengen. 1 Tot klerk ter secretarie in tijdelijken dienst der ge- neente worden met algemeene stemmen benoemd: 1J.M.Onstenk,tijdelijk schrijver aan het Gemeentelijk Girokantoor te Arnhem. 2.Jan Rinsma, tijdelijk ambtenaar ter secretarie van Rauwerd erhem De Secretaris wordt gemachtigd de benoemden in kennis I te stellen met de besluiten van het College en de daar- I aan verbonden clausule met betrekking tot de be'eindi- I ging van hun dienstverband. ig van een Financieel >rdt ver- van de :etarieen i met de en J vordt oveij De uitslag van de stemming tot benoeming van een Hoofd Commies Chef van de afd.Financiën geeft aan, Hat drie stemmen uitgebracht zijn op den heer Jacob JDobben, 1e commies aan de afd.Financiën ter secretari Ivan Utrecht. De benoeming gaat na geneeskundige goedkeu ring in op een nader door het College te bepalen dat en. wel op een salaris van 3080,= met 10 jaarlijksch verhoogingen van 89,= tot 3970,= per jaar. ken te macB'.'/ordt besloten, algeheel® welke ree» zijn aangeJ tijdelijk ÖL berm vatf F

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 602