Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte, i n h o u 797 Pastoor Lommer- sen, Soest 798 Voorzitter 799 V/eth.Gasille komt in de vergadering ter bespreking van de door hem ontvangen brieven be trekking hebbende op storting van gelden voor aanleg van gas, electrici. teit en waterleiding in den nieuw aan te leggen weg vóór zijn nieuw gebouwde kerk. In het algemeen klaagt de Pastoor over de zeer trage afwerking van de voorbe reidingen tot den algeheelen aanleg van den weg, waardoor hij en zijn toe komstige parochianen in moeilijkheden komen. Terugkomende op de briefwisseling deelt de Pastoor mede dat hij 1080, voor een gasleiding moet storten ter wijl hij geen gas zal afnemen. Hij ver zoekt om de finantieele gevolgen, en als tegenprestatie voor de moeilijk heden welke hem in den weg gelegd zij ontheven te worden van den eisch tot betaling der gasleiding. De kosten voor aanleg Electrische ka bel en waterleiding zal hij ten spoe digste storten en neemt daarbij aan da', een nadere verrekening plaats heeft, aangezien nog enkele onderdeelen na dere aandacht vragen. Zoo wordt hem verplicht te bekostigen: a. het verplaatsen van bestaande lan- t aarns b. het aanbrengen van 5 lichtpunten terwijl met 3 lichtpunten kan worde; volstaan. c. het aanbrengen van een brandkraan., stelt voor den Secretaris op te dra gen het College omstandig in te lich ten omtrent het verloop van de voor bereidingen noodig voor het verwezen lijken van den aanleg van den nieuwen weg voor de R.K.Kerk in Soest Zuid, een en ander verband houdende met de bezwaren door Pastoor Lommerse in de vergadering geuit. deelt mede, dat de Majoor-Legerpredi- kant van het 18e R.I .Do .Saraber wone» de ten huize van Ds .Groeneveldalhie hem heeft medegedeeld, dat er plannes bestaan een drietal tijdelijke militair tehuizen te bouwen en dat aan het ge' meentebestuur de vraag wordt voorge legd of van gemeentewege voor dit doe terreinen beschikbaar gesteld kunnen worden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 603