Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 800 DirGem.werken 801 802 803 804 Ned.Ver.tot be scherming v.diere^i afd.Soest Dir.Gem.werken Best.afd.Soest Groene Kruis Dir.Gem.werken 805 Dir.v.Gem.werken 806 DirGem.werken vestigt de aandacht op de opmerking van het raadslid de heer Nooder, gedaan in de vóórlaatste raadsverga dering, waarin de heer Nooder zijn bezwaren uit, dat van gemeentewege nog niet is overgegaan tot het maken van een behoorlijke aansluiting van de gemeentewegen op het tegeltrottoljr langs den Rijksweg Amersfoort-Soes- terberg, en wel bij de Woningstich ting "Ons Belang". verzoekt toestemming tot het houden van een collecte op 4 October a.s. De Insp.v.politie heeft geen bezwaar biedt ter behandeling aan een verzoeji om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. verzoekt toestemming tot het houden van een speldjesdag. De Insp.v.politie heeft geen bezwaai stelt voor aan den eigenaar van het perceel Mariastraat 10, zijnde J.W. Penning, Prinsengracht 295 te Am sterdam, een aanschrijving te zender om binnen 14 dagen zoodanige verbe teringen aan de bestaande pompihstal latie aan te brengen, dat weder deugdelijk drink- en huishoudwater wordt verkregen. Indien zulks niet mogelijk is zal aansluiting op de drinkwaterleiding moeten geschieden adviseert aan L.Prins,Birkstraat 24 mede te deelen, dat het door hem ge daan verzoek om vergunning voor den bouw van twee dubbele woonhuizen aai. de Hildebrandlaan op perceel sectie 0 no.2100, in gunstige overweging zal worden genomen, indien van ge noemd perceel een strook gronds, ter oppervlakte van +160 M2gratis aan de gemeente Soest wordt afge staan. verzoekt maatregelen te treffen om den Militairen commandant van de Mariaschool op zijn verplichtingen t.a.v.de vuilnisophaling te wijzen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 607