l JL v BESLISSING Afdeeiinq i A I AanmerKingen en No. merlang der dsverga r zijn tewege .et maken ing van ltrottoijr t-Soes- .gstich- houden ir a.s. l bezwaar in verzoe L van de ;zen. houden 1 bezwaar van het ide J.W. ;e Am- ;e zenden i verbe- >mpinsta]|- ïder idwat er cs niet op de jchieden. braat 24 hem ge' roor den rizen aai. L sectie veging ran ge- Dnds lgrati af ge- ffen om an de rtingen wijzen. Besloten wordt den Dir.v.Gem.werken inlichtingen te vragen omtrent den stand van zaken. IMi- De toestemming wordt verleend, Gelet op het advies van Bouw- 19 September 1959 nos.121 en aanvragen nos.2/559 en 2/540 en Woningtoezicht dd. 122, wordt besloten de in te willigen. V* as De toestemming wordt verleend. De collecte kan worden gehouden op een dag door den Insp.v.Politie te bepalenv Conform het voorstel van den Dir.v.Gem.werken wordt besloten. Conform het advies wordt besloten, Jj- V' brak besloten wordt den Dir.v.Gem.werken mede te deelen, di uit een onderzoek is komen vast te staan, dat van mi litaire zijde voor het weghalen van het vuil betaling 2ou aangeboden zijn, welke omstandigheid niet strookt t l? as\ ti' bod, r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 608