i - Volg 1 num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 807 808 809 810 811 812 lied .Heide My te Arnhem Best.v/d Aarts- diocesanen Boererj en Tuindersbond afd.Soest Dir .v .Gem.werken J.J.Sporry,Amers foortschestr.12, Soest Insp.v.Politie Ned.Heide My Amersfoort verzoekt een voorsohot ad 850,= te mogen ontvangen voor de door haar ten behoeve der gemeente uit te voeren werkzaamheden, verbonden aan het ega- liseeren van wegbermen. verzoekt een subsidie in verband met de te houden landbouwcursus in het winterhalfjaar 1939/1940. deelt mede, dat verschillende werkzaal heden zijn verricht in het perceel Steenhoffstraat 12a, waarin is gevest: het distributiekantoor en het kantoor van den Commandant van de Luchtbeschsi ming. Verzocht wordt in den vervolge eventueele opdrachten voor het aldaar verrichten van werkzaamheden uitslui tend aan hem op te dragen. vraagt te mogen vernemen welke bezwa ren bestaan tegen een eventueele be bouwing van perceel sectie E no.1o67i gelegen aan de Amersfstraat De Dir.v.Gem.werken brengt terzake aa vies uit bij rapport dd.12 September 1939, no.40/22. adviseert in de bocht van de Soester- bergschestraat nabij "Zonnegloren" te doen plaatsen 9 a 10 betonnen palen met reflectoren en waarschuwingsbordei te doen aanbrengen bij het kruispunt SoesterbergschestraatGallenkamp Pel v/eg, Verl.Zolonieweg. verzoekt telefonisch om een opdracht tot uitvoering plan wegen en bermen 1939, ook wanneer geen rijkssubsidie zou worden verleend. het der [zich ns horden liet ge-v Beslote ritgetr kan der poor he 457 be Lege be [van de r/ordt h gegeven laarove Ponf orir loten Jioende koonhui peslote fn plaa keflect pe opdr pchrijv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 609