vu net den inhoud van zijn rapport. Verzocht zal worden 3ich nader te verklaren. Inmiddels dient het vuil te borden weggehaald. 850,= te pet gevraagde voorschot ad 850,= wordt verleend, haar ten Besloten wordt den Raad voor te stellen de subsidie U bitgetrokken op de begrooting 1939 toe te kennen. Jijt dan den Directeur mede te deelen, dat de ïoor hem in zijn brieven van 13 Sept.'39 1457 bedoeld, besteld werkzaamheden, nos.1013 en geacht kunnen worden als vanwege het Colf Lege besteld. Indien in den vervolge aan de juistheid iran de opdrachten door den Directeur wordt getwijfeld, tyordt hem met het oog op mogelijken spoed in overweging gegeven zich met het desbetreffend Hoofd van Dienst ïaarover telefonisch te verstaan. Jönform het advies van den Dir .v.G-em.werken wordt be- aAT sloten adressant te antwoorden, dat het perceel onvol- i fcoende van afmetingen is om hierop naast het bestaande l- f/oonhuis nog een bebouwing toe te staan. Besloten wordt den Inspecteur te machtigen tot aankoop en plaatsing van de door hem geadviseerde palen met reflectoren en waarschuwingsborden. t' Lte opdracht zal worden verstrekt conform ontwerp schrijven hiernevens gevoegd. uT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1939 | | pagina 610